Fonds
Leren en
Ontwikkelen
Wooncorporaties

TERUG

Arbeidsmarktonderzoek Woningcorporaties 2016

In opdracht van FLOW heeft TNO onderzoek verricht naar de arbeidsmarkt van woningcorporaties. De resultaten van dit onderzoek zijn vastgelegd in het Arbeidsmarktonderzoek Woningcorporaties 2016.

Hieronder vind je de belangrijkste conclusies uit het rapport met toelichtende infographics. Per conclusie vind je ook de aanbevelingen en hoe je met de instrumenten van FLOW daarmee aan de slag kunt gaan.

Download het gehele rapport

De belangrijkste bevindingen uit het Arbeidsmarktonderzoek woningcorporaties 2016 heeft FLOW in een PowerPoint-presentatie samengevat. Corporaties kunnen deze gebruiken om hun medewerkers erover te informeren.

PowerPoint-presentatie over Arbeidsmarktonderzoek

Woningcorporaties nemen personele mismatch serieus

Door meer en complexer werk ontstaat een toenemende mismatch tussen vraag naar en aanbod van arbeid bij woningcorporaties. Werkgevers en werknemers nemen het signaal serieus.

Werkgevers hebben meer moeite kwalitatief goed personeel te vinden en zijn wat minder tevreden over inzetbaarheid, opleidingsniveau, kwalificaties en werkervaring. Het onderzoek laat echter ook zien dat werknemers vaker extra scholing volgen en zeggen daar in hun werk profijt van te hebben. Zij lijken daarmee hun verantwoordelijkheid te voelen en die ook te nemen, aldus de onderzoekers. Het stimuleren van dergelijke initiatieven en het hierin begeleiden van medewerkers, komt de ontwikkeling van werknemers ten goede en beperkt daarmee de mogelijke mismatch.

 

Aanbevelingen uit rapport

 • Broos optimisme vraagt ‘prudent’ HR beleid
 • Leer werknemers ‘Leven Lang Leren’

Download alle aanbevelingen

Aan de slag met de aanbevelingen. Hoe kan FLOW helpen?

 

Krimp én groei

Het aantal arbeidsplaatsen neemt over de hele linie licht af, corporaties voorzien vooral bij ondersteunende functies een krimp voor de middellange en langere termijn al is men wat minder pessimistisch dan in 2012. Ondanks dat is het aantal arbeidsplaatsen sinds 2012 met ongeveer 4.000 afgenomen en verwacht één op de drie corporaties een verdere afname. In de hogere functies verwachten enkele corporaties een toename van de werkgelegenheid. Het percentage corporaties met openstaande vacatures neemt toe. Ook werknemers verwachten weer een toename van de hoeveelheid werk. 

 

Aanbevelingen uit rapport

 • Blijf actief op duurzame inzetbaarheid
 • Flexibiliseer mensen, niet alleen contracten

Download alle aanbevelingen

Aan de slag met de aanbevelingen. Hoe kan FLOW helpen?

 

Meer beweging in branche 

Het onderzoek laat zien dat werknemers steeds vaker zelf in beweging komen voor nieuwe uitdagingen, vaker op eigen initiatief en vanuit een positieve intentie. Gedwongen ontslag en scholing ‘omdat het moet’ lijken stevig op hun retour. Werknemers gaan weer vaker op zoek naar nieuwe uitdagingen, nemen ook vaker het initiatief tot scholing en trainingsdeelname. Ze zijn wat optimistischer over de eigen toekomstmogelijkheden, zowel binnen als buiten de branche. De branche lijkt na enkele moeilijke jaren weer de weg omhoog te hebben gevonden. 

Corporaties daarentegen klagen vooral over gebrek aan eigen verantwoordelijkheid en missen resultaatgericht werken. Ze zien tegelijkertijd dat weinig gebruik wordt gemaakt van het scholingsaanbod dat specifiek gericht is op deze competenties. 

Aanbevelingen uit rapport

 • Scholing kan en moet effectiever, evalueer en experimenteer
 • Ontwikkel en ondersteun een ‘beweegcultuur’ met (bege)leiderschap

Download alle aanbevelingen

Aan de slag met de aanbevelingen. Hoe kan FLOW helpen?

 

Menselijk kapitaal

Doorstroom en arbeidsmobiliteit komen ondanks alle inspanningen nog altijd moeilijk op gang. Juist deze ‘stromen’ zijn van belang voor een optimale allocatie en ontwikkeling van menselijk kapitaal in de branche. “Initiatieven van werknemers die leiden tot meer mobiliteit moeten worden benut en gekoesterd. Alleen als werknemers concrete stappen zetten in hun ontwikkeling kan de mismatch binnen veel corporaties gerepareerd worden”, zegt Bob Kempink, directeur van FLOW tijdens het arbeidsmarktonderzoek 2016. 

Aanbevelingen uit rapport

 • Organiseer dynamiek en efficiency, experimenteer met Job Crafting
 • Evalueer, stimuleer en versterk loopbaanbegeleiding

Download alle aanbevelingen

Aan de slag met de aanbevelingen. Hoe kan FLOW helpen?

 

Medewerkers beter uitrusten

Het blijft van groot belang dat de branche beschikt over goed instrumentarium om personele inzet te optimaliseren. Niet alleen voor faciliteren en stimuleren van opleiding en ontwikkeling, maar ook voor arbeidsmobiliteit en doorstroom én beperken van de langzaam groeiende mismatch in de branche. Dit instrumentarium is essentieel om medewerkers optimaal uit te rusten voor het corporatiewerk van nu en morgen.

Aanbevelingen uit rapport

 • Begeleid initiatief werknemers; (bege)leiderschapstraining
 • Monitor de ervaren werklast

Download alle aanbevelingen

Aan de slag met de aanbevelingen. Hoe kan FLOW helpen?

 

Sectorplan gewaardeerd maar beperkt gebruikt

Het Sectorplan (nog operationeel tot 1 juli 2017) is breed bekend, maar wordt beperkt gebruikt door werknemers. Dat is opmerkelijk omdat juist ook blijkt dat werknemers die er gebruik van maken wél erg tevreden zijn. Ook werkgevers zijn erg tevreden. Vooral de Masterclass mobiliteit en brede inzetbaarheid en de subsidies voor samenwerkingsverbanden worden goed ontvangen. Afgelopen jaar zijn elf samenwerkingsverbanden gecreëerd bestaande uit woningcorporaties.

Aanbevelingen uit rapport

 • Genereer meer aandacht voor het sectorplan, doe aan story-telling
 • Ondersteuning bij samenwerking en fusies
 • Ontwikkel gezamenlijke (regionale) strategische personeelsplanning (SPP)

Download alle aanbevelingen

Aan de slag met de aanbevelingen. Hoe kan FLOW helpen?