Fonds
Leren en
Ontwikkelen
Wooncorporaties

TERUG

We ademen onze kernwaarden - Vivare

Vivare bepaalde enkele jaren geleden nieuwe kernwaarden en kernkwaliteiten. Maar hoe maak je die vervolgens actief binnen de organisatie? Vivare maakte ze zichtbaar in alle geledingen van haar organisatie. Met onder meer een Vivare-dag, een werkboek en een digitaal platform.

We zijn bij Vivare. Een corporatie in Arnhem met zo’n 24.000 woningen in portefeuille. En na de reorganisatie van afgelopen jaren nu met zo’n 250 medewerkers (215 fte). Het gesprek voeren we met Tonita Garritsen, directeur Portfolio & Organisatie, en Sander Speklé, manager HR & Facilitaire Organisatie. Een gesprek over kernwaarden en kernkwaliteiten.

Herijking van de strategie

“Zoals dat zo vaak gaat,” begint Tonita het verhaal, “was de noodzaak voor verandering de start om na te denken over onze kernwaarden. Waar staan we voor? Dit leidde in 2012-2013 tot een herijking van de strategie. De opgave was: aansluiten bij de nieuwe klantvraag. Een andere dienstverlening, meer gedigitaliseerd, een goed benaderbare organisatie en een slimmere sturing op ons vastgoed. En,” gaat ze verder, “daarbij geven we zo min mogelijk aan onszelf uit maar bestemmen het geld waar het voor is: betaalbare sociale huurwoningen.”

Kernwaarden

Deze nieuwe en goed doordachte koers vertaalde het directieteam in vier kernwaarden:

 • bezield
 • aanspreekbaar
 • doordacht
 • integer

Het directieteam omschreef het als volgt: "Kernwaarden zijn de basisprincipes van een organisatie. Deze basisprincipes geven richting aan houding, gedrag en competenties van medewerkers. Vivare wil op haar kernwaarden door haar klanten en stakeholders herkend worden".

Eric Angenent, directeur-bestuurder: “Onze kernwaarden zijn onze drijfveren: ‘daarom kom ik mijn bed uit’. Ze zeggen iets over waarom je bij Vivare werkt, over onze identiteit.”

Kernkwaliteiten

Kernkwaliteiten zijn competenties. Ze brengen de kernwaarden tot leven. “Het zijn vaardigheden die alle medewerkers van Vivare nodig hebben om inhoud en uitvoering te kunnen geven aan de strategie. En als we deze vaardigheden goed laten zien, dan worden we herkend op onze kernwaarden”, aldus Tonita.

Het directieteam formuleerde ook de basisdefinities van vier kernkwaliteiten. Een medewerker van Vivare:                                  

 • is sensitief
 • pakt aan
 • werkt samen
 • biedt oplossingen.

 

 

Tonita Garritsen (directeur Portfolio & Organisatie) en Sander Speklé (manager HR & Facilitaire Organisatie)

Vivare-dag

Tja, mooi bedacht allemaal door het directieteam. Maar hoe zorg je dat de medewerkers iets kunnen met deze abstracte begrippen? Zij moeten het werk tenslotte doen. Sander licht toe: “We hebben een Vivare-dag georganiseerd. Met als doel de kernkwaliteiten betekenis te geven. Gedrag kun je namelijk concreet benoemen, het is zichtbaar. We moesten dus woorden vinden bij de kernkwaliteiten die ons ondersteunen in het werk. Samen met een aantal medewerkers en een extern bureau heb ik deze dag voorbereid.”

Als voorbereiding op deze Vivare-dag gingen medewerkers zelf aan de slag. Ze maakten filmpjes waarin de kernkwaliteiten vertaald werden in concrete en herkenbare werksituaties. Tijdens de dag bekeken ze samen de filmpjes om te zien wat volgens collega's kernkwaliteiten inhouden.

Ook waren er tal van activiteiten om medewerkers vertrouwd te laten raken met de abstracte begrippen.  Zo was er improvisatietoneel waarin de medewerkers, in het kader van de competentie 'biedt oplossingen', improviseerden in situaties. Verder werden er in groepjes torens gebouwd in het kader van de competentie ‘werkt samen’.

Sander: “Het feit dat de dag met en door medewerkers ontwikkeld en voor een groot deel uitgevoerd is, zorgde voor veel draagvlak. En ondanks het feit dat slechts een paar weken eerder de reorganisatie – met gedwongen ontslagen – was aangekondigd, deed iedereen enthousiast mee. De dag heeft dan ook voor samenhorigheid en binding gezorgd.” Tonita knikt instemmend: "Vivare-mensen geven zich enorm, we zijn daar heel trots op. En als mensen na de dag zeggen ‘nu snap ik het echt’, dan is het doel bereikt.”

Werkboek

Er is nog een succes te noemen: het werkboek Kernwaarden en Kernkwaliteiten. Een persoonlijk werkboek met voorbeelden en opdrachten die je helpen bij de vraag ‘wat betekenen de kernkwaliteiten in mijn werk?’ (zie kader).

“We hebben de medewerkers gevraagd met twee kernkwaliteiten aan de slag te gaan”, aldus Sander. Het boekje bleek een goed hulpmiddel bij het vertalen van de abstracte begrippen naar concrete situaties in het eigen werk. Het bracht het gesprek ook op gang. “Echt blij werd ik als ik medewerkers met elkaar hoorde praten over de kernwaarden en kernkwaliteiten”, lacht Tonita. 

Definitie van een kernkwaliteit uit het werkboek Kernwaarden en Kernkwaliteiten
 
De medewerker van Vivare werkt samen.
 
Een medewerker die samenwerkt, maakt heldere afspraken en werkt toe naar resultaat. Hij of zij spreekt anderen aan, helpt collega('s) en denkt met de anderen mee.
Dit betekent in de praktijk dat je:
 • goed luistert, doorvraagt en niet te snel conclusies trekt
 • heldere afspraken maakt
 • elkaar kunt wijzen op onvolkomenheden
 • elkaar feedback geeft
 • verwachtingen goed met elkaar afstemt
 • open met elkaar in gesprek gaat.
Let op: te veel gericht zijn op samenwerken kan tot gevolg hebben dat je:
 • te lang bezig bent met knopen door te hakken
 • te veel mensen inschakelt terwijl het ook met minder kan
 • ervan uitgaat dat andere mensen het doen en dat je passief wordt.
De vragen:
 • Wat betekent dit voor het proces waarin jij werkt?
 • Wat betekent deze kernkwaliteit in jouw werk?
 • Hoe geef je zelf invulling aan deze kernkwaliteit?
 • Wat gaat je hierin goed af?
 • Wat kun je verbeteren?
 • Wat heb je daarbij nodig?

Het werkboek was ook input voor het beoordelingsgesprek. Sander: “Mensen namen het ingevulde boekje mee naar het gesprek. Wat wil je nog meer?”

Een en ander heeft ook geleid tot aanpassing van de beoordelingssystematiek. Tonita: “Bij de oude manier van werken was het toch de leidinggevende die het initiatief nam en ‘iets van je vond’. Nu ben je zelf aan zet, geheel in lijn met de kernkwaliteit ‘pakt aan’.”

Sander vult aan: “Het is nu de medewerker die het gesprek plant. Met de kernkwaliteiten als uitgangspunt werken we met 360-graden feedback: medewerkers vragen de mening van collega’s en externe relaties over hun kernkwaliteiten. Daarover gaat de leidinggevende samen met de medewerker het gesprek aan. De leidinggevende heeft daarbij wel het eindoordeel.”

Digitaal platform

De beoordelingssystematiek wilde Vivare laten ondersteunen door een digitaal systeem. Na een selectieproces koos Vivare voor Capcloud. Hierin houden medewerkers hun kennis, resultaten en ontwikkelingen bij (zie hieronder). Sander: “Zoiets gaat niet vanzelf. We zijn gestart met collega’s die er lol in hadden om een goed profiel te maken. Deze mensen zijn opgeleid en werkten als een soort ambassadeur. Zij hebben trainingen gegeven aan alle Vivare-medewerkers. Nu verspreidt het gebruik van het platform zich als een olievlek door de organisatie.”

Cap Cloud: learn show grow
CapCloud is een online leeromgeving. Het bevat zowel een HR-instrumentarium als een systeem van digitale portfolio’s waarin medewerkers hun kennis en kunde bijhouden. CapCloud levert geen inhoud, maar wel het raamwerk om competenties te ontwikkelen en aan te tonen. CapCloud focust op vier thema’s: talent, kwalificatie, kennis en functioneren.

We leven ernaar

Tonita: “Maar niet alleen op HR-gebied werken we met onze kernwaarden en kernkwaliteiten. Ze komen overal in terug. Bijvoorbeeld bij projecten, in ons sociaal plan, in onze werkwijze, in onze communicatie. Kortom, we leven ernaar, we ademen ze.” Sander voegt trots toe: “Onze kernwaarden vind je ook terug in ons gebouw waar we sinds 1 juni 2015 allemaal samen werken. Het is een ‘ontmoetingshuis’ waarin niemand een vaste werkplek heeft. Ook onze (toekomstige) klanten komen er. En als iemand met een te luide stem aan het bellen is? Tja, ‘aanspreekbaar’ is een belangrijke kernwaarde...”

Kortom, het werken met de kernwaarden en -kwaliteiten is dus geen ‘eenmalig project’ bij Vivare. Tonita en Sander sluiten af: “We voeren al onze activiteiten uit in het licht van de kernwaarden en kernkwaliteiten. Zodat onze klanten en stakeholders zeggen: dat is typisch Vivare!”